اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه لیسانس کشور تاجکستان | بلاگ

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه لیسانس کشور تاجکستان

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

   جمهوری تاجکستان از اعطای(50) سیت  بورسیه  های تحصیلی در مقطع لیسانس  برای  فارغان صنوف دوازدهم خبر داده است.

موضوع فوق درجلسه مورخ 14 /حمل/ 1396کمیسیون عالی توزیع بورسها مطرح و درنتیجه چنین فیصله به عمل آمد:

( چون بورسیه رایگان نمی باشد بورس داده شده کشور تاجکستان با در نظر داشت 70 فیصد اوسط نمرات سه ساله به صورت آزاد اعلان گردد . کاندیدان مکلف اند . الی 10 ثور 1396 ثبت نام ، در صورتیکه سیت باقی ماند به مکتوب سامانیان اختصاص داده شود ، تا لست کاندیدان واجد شرایط به وزارت تحصیلات عالی ترتیب وارسال نماید. کاندیدان مکلف اند یک مقدار مصارف بورسیه در نظر گرفته ثبت نام نمایند.)

متقاضیان قبل از ثبت نام به بورس کشور تاجکستان ، شرایط ذیل را به طور دقیق مطالعه نموده و بعد از آگاهی کامل ثبت نام نمایند:

1-      تمام بورسیه های سال تحصیلی 2017-2018 برای دوره لیسانس اختصاص یافته است. برای دوره ی ماستری و دکتورا هیچ بورسیه یی وجود ندارد.

2-      بورسی های اختصاصی همانند سال گذشته ، در شهرها و دانشگاه های گوناگون تقسیم گردیده است.

3-      با توجه به این که بورسیه کشور تاجکستان "بورسیه کامل" نبوده، فقط فیس سالانه دانشگاه معاف و حدود 90 فیصد مصارف به دوش خود محصل می باشد.

4-      متقاضیان با در نظر داشت فیصدی نمرات بلند سه ساله مکتب ، رشته و پوهنتون خویش را  کهلست شان در ضمیمه موجود استانتخاب نمایند. 

5-      تمام پوهنتون های کشور تاجکستان در شهر دوشنبه نبوده  متقاضیان باید به دقت کامل پوهنتون و شهر های آنر را انتخاب نمایند تا در آینده مشکلات در این زمینه بوجود نه آید .

6-      فاصله میان شهر دوشنبه پایتخت و شهر خجند بیش از 300 کیلومتر( حدود6 ساعت)، شهرخاروغ ( حدود13 ساعت)، شهر قرغان تپه (حدود2 ساعت) است و نمایندگی قونسلی افغانستان غیر از شهر دوشنبه تنها در شهر خاروغ وجود دارد. امید است دانشجویانی که دانشگاه های خارج از شهر دوشنبه را انتخاب می نمایند، از این موضوع آگاه گردند.

7-      محصلین دانشگاه تخنیکی تاجکستان به نام م. عاصمی و دانشگاه دولتی طبی تاجکستان به نام ابوعلی ابن سینا باید قبل از آغاز سال اول تحصیل، دوره ی آمادگی الفبای سیریلک و زبان روسی را فراگیرند، مصارف دوره ی آمادگی بدوش خود محصل می باشد.

8-      نامزدان بورسیه کشور تاجکستان این موضوع را باید قبل از ثبت نام بدانند  که به جز فیس سالانه دانشگاه، بقیه تمام مصارف به بدوش خود محصل می باشد. از ویزه گرفته تا کرایه خوابگاه وغیره .

9-      مددمعاشی که برای محصین پرداخت می شود، در شش ماه یک بار و معمولا با تآخیر اجرا می گردد.

10- متقاضیانیکه میخواهند جهت ادامه تحصیل به کشور تاجکستان عزیمت نمایند خانواده شان حد اقل توان پرداخت 200 دالر آمریکائی را در ماه داشته باشند تا از ضیاع بورسیه در آینده جلو گیری به عمل آید.

11- تمام محصلین بورسیه پس از مواصلت به تاجکستان اسناد تحصیلی خودرا در اداره مربوطه وزارت معارف و علم تاجکستان طی مراحل و معادل سازی نمایند.

12- نامزدان بورسیه نباید بدون آگاهی قبلی و هماهنگی سفارت، به تاجکستان سفر نمایند.

13-  زمانی که لست نامزدان بورسیه به دسترس سفارت قرار گرفت، پس از ترجمه از طریق وزارت امور خارجه به وزارت معارف و علم تاجکستان ارسال می گردد. وزارت معارف و علم پس از بررسی و هماهنگی ، لست مذکور را تایید می نماید و آمادگی خودرا برای پذیرش محصلین ابراز می دارد . موضوع تاییدی لست طی نامه یی به ریاست محترم روابط فرهنگی وزارت امورخارجه ارسال می شود . پس از تاییدی و روشن شدن تاریخ دقیق سفر محصلین به تاجکستان ، آنها می توانند به این کشور سفر نمایند.

14- شهرت نامزدان بورسیه در لست و پاسپورت باید یکسان باشد.

آنعده از علاقمندانیکه خویش را در بورسیه کشور تاجکستان ثبت نام می نمایند در صورتیکه با شرایطی فوق موافق باشند تعهد خویش را در مورد ذیل اراپه دهند:

 • همان گونه که در بالا ذکر شد، جانب تاجکستان بورسیه ها را در دانشگاه های شهر های مختلف اختصاص داده است رشته ها از جانب وزارت معارف و علم تاجکستان مشخص گردیده است بنابر این نامزدان بورسیه باید بدانند که در چه رشته ، کدام دانشگاه و کدام شهر تحصیل خواهند کرد. راجع به دانشگاه ها و شهرهایی که انتخاب می نمایند ، از قبل معلومات کافی داشته باشند.
 • پس از موافقت نامزدان با رشته تحصیلی و دانشگاه مربوطه، آنها نمی توانند تقاضای تبدیلی خود را به رشته دیگر یا دانشگاه دیگر نمایند. محصلین بورسیه درزمان انتخاب رشته دقت کامل نمایند.
 • نامزدان بورسیه پس از مواصلت به تاجکستان باید اسناد تحصیلی خودرا در اداره مربوطه وزارت معارف و علم تاجکستان معادل سازی نمایند ، معادل سازی اسناد حدود200 دالرامریکایی مصرف دارد که از طرف محصل پرداخته شود.
 • نامزدان بورسیه با مواصلت به تاجکستان مکلف اند تا در ظرف72 ساعت ویزه خودرا در اداره پولیس راجستر نمایند راجستر ویزه حدود50 دالر امریکایی مصرف دارد، که خود محصل باید بپردازد.
 • پس از مواصلت به تاجکستان و شمولیت در دانشگاه ها، محصلین باید به تمدید ویزه خود عاجل اقدام نمایند. تمدید ویزه شش ماهه یا یک ساله حدود130 دالر امریکایی مصرف دارد، که خود محصل باید بپردازد. امور تمدید ویزای محصلین توسط شعبه روابط بین المللی دانشگاه ها صورت می گیرد. در سال های گذشته برخی محصلین ویزه یک ماه تاجکستان را در کابل دریافت نموده بودند اما با تاخیر به تاجکستان آمدند که با مواصلت به تاجکستان از اعتبار ویزای آنها تنها یک هفته باقی مانده بود که در نتیجه این تاخیر آنها نتوانستند در خواست تمدید ویزه خودرا دروقت معین بدهند و پس از ختم مدت اعتبار ویزا، ملزم به پرداخت جریمه گزاف شدند. معمولاً دانشگاه ها محصلین را مکلف می نمایند تا درخواست تمدید ویزه خودرا 20 روز قبل از انقضای اعتبار آن نمایند. بنابر این ، لازم است تا محصلین حداقل 20 روز قبل از آن که مدت اعتبار ویزه آنها به اتمام برسد، به تاجکستان سفر نمایند.
 • بعضی از دانشگاه ها مانند دانشگاه تخنیکی تاجکستان به نام م. عاصمی و دانشگاه دولتی طبی تاجکستان به نام ابوعلی ابن سینا، محصلین را مکلف به فراگیری دوره آمادگی (پد کورس) می سازند که مصارف پد کورس شامل بورسیه نبوده و به دوش خود محصل می باشد
 • دانشگاه ها معمولاً از اطاق های لیلیه پول ماهوار حدود15-20 دالرامریکایی در یک ماه اخذ می نماید که خود محصلین باید بپردازند.
 • مصارف غذا و غیره به دوش خود محصلین می باشد.

رشته و‍ پوهنتون کشور تاجکستان  :

پوهنتون دولتی آموزگاری تاجکستان بنام صدرالدین عینی

 • رشته زبان وادبیات روس در مکاتب ملی یک سیت
 • رشته بیولوژی.ایکولوژی یک سیت
 • رشته  تکنالوژی یک سیت
 • رشته سیاحت(توریزم) و مهمانداری یک سیت
 • رشته تاریخ یک سیت

پوهنتون ملی تاجکستان

 • رشته جامعه شناسی یک سیت
 • رشته روز نامه نگاری یک سیت
 • رشته جیولوژی.جستجو وانکشاف کانال های نفت و گاز یک سیت
 • رشته تکنالوژی و نظام اطلاعاتی یک سیت

دانشکده دولتی زبانهای تاجکستان بنام ساتم الوغ زاده

 • رشته زبان و ادبیات تاجک یک سیت
 • رشته تحصیلات ابتدایی،زبان روسی یک سیت

پوهنتون دولتی قرغان تپهبه نام ناصر خسرو

 • رشته نظام وتکنالوژی اطلاعاتی یک سیت
 • رشته کیمیا، بیولوژی یک سیت

پوهنتون دولتی خارغ بنام مایان شاه نظر شاه یوف

 • رشته زبان و ادبیات روسی یک سیت
 • رشته فزیک یک سیت
 • رشته احداث تأسیسات هایدروتخنیکی یک سیت

پوهنتون کولاب بنام ابوعبدالله رودکی

 • رشته پیداگوژی ومیتود تعلیم ابتدایی یک سیت
 • رشته روز نامه نگاری یک سیت

پوهنتون دولتی شهر دنغره

 • رشته جیولوژی، تحقیق و اکتشاف معادن نفت و گاز یک سیت
 • رشته تأمین کیفیت و حفظ ایمنی محصولات غذایی یک سیت
 • رشته زبان خارجی (انگلیسی) یک سیت
 • رشته تکنالوژی محصولاتی وتنظیم غذای عمومی  یک سیت

پوهنتون تخنیکی تاجکستان بنام م. عاصمی ، شهر دوشنبه

 • رشته شبکه های ارتباطی وتقسیم اطلاعات یک سیت
 • رشته ساختمان صنعتی و شهری (civil)یک سیت
 • رشته ساختمان راه آهن ، سرک ها واتحادیه راهها یک سیت
 • رشته سیستم تامین گاز و گرمی و تصفیفه هوا یک سیت

 

دانشگاه تکنولوژی تاجکستان ، شهر دوشنبه

 • رشته تکنالوژی محصولات خیاطی یک سیت
 • رشته تکنالوژی نگهداری و کارکردمحصولات خام حیوانات یک سیت
 • رشته تکنالوجی نگهداری واشیاء خام غذایی یک سیت

پوهنتون دولتی طبی تاجکستان به نام ابو علی سینا

 • رشته طب معالجوی یک سیت
 • رشته ایپدیمولوژی. بهداشت حفظ صحت عامه دوسیت
 • رشته طب اطفال یک سیت

پوهنتون زراعت به نام شیرین شاه شاه تیمور،شهر دوشنبه

 • رشته اگرونومی یک سیت
 • رشته زو انجنیری یک سیت
 • رشته احداث باغ ها و تفریحگاها گاه ها یک سیت
 • رشته یترنری یک سیت

دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجکستان به نام میرزا تور سون زاده

 • رشته فرهنگ شناسی یک سیت
 • رشته هنر موسیقی یک سیت
 • رشته کتابخوانه شناسی وکتاب شناسی (تامینات اطلاعاتی) یک سیت

پوهنتون دولتی هنر تصویری و دیرین تاجکستان

 • رشته منظره نویسی (مصوری ) دستگاهی یک سیت
 • رشته بافندگی هنری یک سیت

دانشکده معدن و متالورژی تاجکستان

 • رشته متالورژی فلزات رنگه یک سیت
 • رشته ساختمان معدنی و زیر زمینی یک سیت

دانشکده انرژی تاجکستان

 • رشته نیروگاه های برقی یک سیت
 • رشته تامین برق یک سیت

دانشکده تربیت بدنی تاجکستان به نام سعید مؤمن رحیم اوف

 • رشته تربیت بدنی یک سیت
 • رشته فعالیت و رزش سیاحتی یک سیت
...
نویسنده : بازدید : 20 تاريخ : چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت: 13:14